Panasonic 2025

Đường tới Anh Biên

Đường đi tới Anh Biên

Tin thị trường

Quảng cáo

 

 

 

free page hit counter

 
  • Tư Vấn Sản Phẩm
  • Kinh Doanh 1
  • Kinh Doanh 2
  • Kinh Doanh 3
  • Kinh Doanh 4
Điện thoại: 0243 628 5596 - 024 3990 8133 - 0988 04 07 86 - Fax: 024.3 628 5597

Chi tiết sản phẩm

Máy fax panasonic 2025|panasonic 2025|máy fax đa chức năng|fax 2025|May Fax Pana

Panasonic 2025

Mã sản phẩm: 428
Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện kèm theo: sách, đĩa & dây nguồn
Hãng sản xuất: Panasonic
Trong kho: Còn hàng


Mua sản phẩm này

Máy In đa chức năng: Print-Copy-Scan-Fax-Tel.

- Tốc độ in và copy 24 trang/01 phút.

- Khay đựng giấy 250 bản.

- Dung lượng bộ nhớ 32MB.

- Kết nối máy tính chuẩn USB2.0.

- Phóng to lên đến 400%, thu nhỏ tối đa 25%.

- Khay nạp giấy tự động 20 trang.

- Sử dụng mực KX-FAT411 (2.000 trang)

M¸y ®a chøc n¨ng  Laser panasonic

KX-MB 2025

§         Chøc n¨ng tiªu chuÈn: Fax/ In/Copy/Scan

-        Khay n¹p giÊy: 250 tê, khay tay: 1 tê

-        Khay giÊy ra: 100 tê

-        ADF chøa 20 tê

-        Mµn h×nh hiÓn thÞ LCD: 16 ký tù x 2 dßng

-        HÖ ®iÒu hµnh hç trî: Window/Mac/Linux (T.B.D)

-        Bé nhí: 32 MB

-        TØ lÖ thu phãng: 25% ~ 400%

§         Copy:

-        Tèc ®é copy: 24 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i : 600 x 600 dpi

-        Copy liªn tôc ®Õn 99 b¶n

-        Khæ giÊy: A4/letter (Hµng chÝnh h·ng)

-        Sao chôp 2 mÆt chøng minh th­, d¸n trang 8in1

-        Copy t¸ch v¨n b¶n tõ  4in1 thµng 4 trang

§         In:

-        Tèc ®é in: 24 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i: 600 x 600 dpi

-        D¸n trang 16in1

§         Scan: mµu/®en tr¾ng

-        §é ph©n gi¶i max: 9600 x 9600 dpi

-        §Þnh d¹ng: TIF, PDF, JPEG, BPM

§         Fax:

-        Tèc ®é truyÒn: 33.6 Kbps, chuÈn Super G3 (3s/trang).

-        Bé nhí truyÒn: 150 tê

-        Bé nhí nhËn: 108 tê

-        Danh b¹: 600 ®Þa chØ.

-        KÕt nèi USB. NhËn göi fax qua PC

M¸y ®a chøc n¨ng  laser panasonic          KX-MB 2030

§         Chøc n¨ng tiªu chuÈn: Copy/In/Scan/Fax/Network

-        Khay n¹p giÊy: 250 tê, khay tay: 1 tê

-        Khay giÊy ra: 100 tê

-        ADF chøa 20 tê

-        Mµn h×nh hiÓn thÞ LCD: 16 ký tù x 2 dßng

-        HÖ ®iÒu hµnh hç trî: Window/Mac/Linux (T.B.D)

-        TØ lÖ thu phãng: 25% ~ 400%

-        Bé nhí: 32 MB. TÝch hîp card m¹ng LAN (10 Base-T/100base-TX)

§         Copy:

-        Tèc ®é copy: 24 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i : 600 x 600 dpi

-        Copy liªn tôc ®Õn 99 b¶n

-        Khæ giÊy: A4/letter (Hµng chÝnh h·ng)

-        Sao chôp 2 mÆt chøng minh th­, d¸n trang 8in1

-        Copy t¸ch v¨n b¶n tõ  4in1 thµng 4 trang

§         In:

-        Tèc ®é in: 24 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i: 600 x 600 dpi

-        D¸n trang 16in1

§         Scan: mµu/®en tr¾ng

-        §é ph©n gi¶i max: 9600 x 9600 dpi

-        §Þnh d¹ng: .TIF, .PDF, .JPEG, .BPM

§         Fax:

-        Tèc ®é truyÒn: 33.6 Kbps chuÈn Super G3 (3s/trang)

-        Bé nhí truyÒn: 150 tê

-        Bé nhí nhËn: 108 tê

-        Danh b¹: 600 ®Þa chØ

-        KÕt nèi: USB, LAN. NhËn, göi fax qua PC.

M¸y ®a chøc n¨ng  laser panasonic KX-MB 3020

§         Chøc n¨ng tiªu chuÈn: Copy/In/Scan/Fax/Network

-        Khay n¹p giÊy: 520 tê, (max 1040 tê), khay tay: 1 tê

-        Khay giÊy ra: 100 tê

-        ADF chøa 50 tê

-        Bé phËn tù ®éng ®¶o b¶n chôp Duplex (in hai mÆt)

-        Mµn h×nh hiÓn thÞ LCD: 16 ký tù x 2 dßng

-        HÖ ®iÒu hµnh hç trî: Window/Mac/Linux (T.B.D)

-        TØ lÖ thu phãng: 25% ~ 400%

-        Bé nhí: 64 MB. TÝch hîp card m¹ng LAN (10 Base-T/100base-TX)

§         Copy:

-        Tèc ®é copy: 32 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i : 600 x 600 dpi

-        Copy liªn tôc ®Õn 99 b¶n

-        Khæ giÊy: A4/letter (Hµng chÝnh h·ng)

-        Sao chôp 2 mÆt chøng minh th­, d¸n trang 8in1

-        Copy t¸ch v¨n b¶n tõ  4in1 thµng 4 trang

§         In:

-        Tèc ®é: 32 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i: 1200 x 1200 dpi, max 2400 x 1200 dpi

-        In chång mê water mark, in chÌn v¨n b¶n overlay feature, in poster khæ lín max 3x3

-        D¸n trang max 16in1

-        Ng«n ng÷ in: GDI, PCL6

§         Scan: mµu/®en tr¾ng

-        §é ph©n gi¶i: 600 x 600 dpi, max: 9600 x 9600 dpi

-        §Þnh d¹ng: TIF, PDF, JPEG, BPM

§         Fax:

-        Tèc ®é truyÒn: 33.6 Kbps chuÈn Super G3 (3s/trang)

-        Bé nhí truyÒn: 150 tê

-        Bé nhí nhËn: 108 tê

-        Danh b¹: 300+10 ®Þa chØ

-        KÕt nèi: USB, LAN. NhËn, göi fax qua PC

M¸y ®a chøc n¨ng  laser panasonic KX-Mb3150

§         Chøc n¨ng tiªu chuÈn: Copy/In/Scan/Fax/Network

-        Khay n¹p giÊy: 520 tê, (max1040 tê), khay tay: 1 tê

-        Khay giÊy ra: 100 tê

-        RADF chøa 50 tê (photo hai mÆt)

-        Bé phËn tù ®éng ®¶o b¶n chôp Duplex (in hai mÆt)

-        Mµn h×nh hiÓn thÞ LCD mµu, cã thÓ xem tr­íc b¶n fax

-        HÖ ®iÒu hµnh hç trî: Window/Mac/Linux (T.B.D)

-        TØ lÖ thu phãng: 25% ~ 400%

-        Bé nhí: 128 MB. TÝch hîp card m¹ng LAN (10 Base-T/100base-TX)

§         Copy:

-        Tèc ®é copy: 32 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i : 600 x 600 dpi

-        Copy liªn tôc ®Õn 99 b¶n

-        Khæ giÊy: A4/letter (Hµng chÝnh h·ng)

-        Sao chôp 2 mÆt chøng minh th­, d¸n trang 8in1

-        Copy t¸ch v¨n b¶n tõ  4in1 thµng 4 trang

§         In:

-        Tèc ®é in: 32 trang/phót

-        §é ph©n gi¶i: 1200 x 1200 dpi, max 2400 x 1200 dpi

-        In chång mê water mark, in chÌn v¨n b¶n overlay feature, in poster khæ lín max 3x3

-        D¸n trang max 16in1

-        Ng«n ng÷ in: GDI, PCL6

§         Scan: mµu/®en tr¾ng

-        §é ph©n gi¶i max: 9600 x 9600 dpi

-        §Þnh d¹ng: TIF, PDF, JPEG, BPM

§         Fax:

-        Tèc ®é truyÒn: 33.6 Kbps chuÈn Super G3 (3s/trang)

-        Bé nhí truyÒn: 150 tê

-        Bé nhí nhËn: 108 tê

-        Danh b¹: 300+10 ®Þa chØ

-        Xem tr­íc b¶n fax trªn mµn h×nh LCD cña m¸y

-        KÕt nèi: USB, LAN. NhËn göi fax qua PC.

 
 

Đặt hàng online: anhbien.info@gmail.com